خوشا شیراز و کاکوهای با صفایش، اجاره خودرو شایان گشت در خدمت کاکو ها و هموطنان شیرازی عیزیزمون هست.

راستی دوستان اگر ماشین خواستید توی اصفهان، نصف جهان، پایتخت سابق فرهنگ و تمدن دوجا یکی اینجا و یکی اون جا ، ماشین اجاره کنید اونم بدون راننده، اگر بالای پنج روز میخاینا بوگوین، می باس از طرون بفرستیم بیاد، بایِد بِصَرفِد. 09121508600 - 09123585828 - 09125585658

رنت ماشین و اجاره ماشین و کرایه خودرو و ماشین اجاره ای دادن و در رفتن کجا ، نه ، کووووجا بودس حج آقا